Česky Slovensky Deutsch English MPM Trade spol. s r.o. - P?????? MPM Trade spol. s r.o. - Français MPM Trade spol. s r.o. - Espanol MPM Trade spol. s r.o. - Italiano MPM Trade spol. s r.o. - Polski

MPM Trade spol. s r.o.


obalové, izolačné a tesniace materiály


Obchodní podmínky

I. Obecné podmínky

1. Obchodní vztahy MPM Trade spol. s r.o. jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

2. Převzetím a podpisem obchodních podmínek MPM Trade spol. s r.o. zákazník prohlašuje, že se bude těmito podmínkami řídit při realizaci všech budoucích kontaktů.

3. Odpovědnost za vady ( § 436 - § 439 ) a vyřízení reklamace se řídí jednotlivými ustanoveními Obchodního zákoníku.

II. Dodací a platební podmínky

4. MPM Trade spol. s r.o. se zavazuje řádně objednané zboží zákazníkovi dodat maximálně do 4 týdnů po objednání. Řádnou objednávkou se rozumí písemná objednávka zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

5. Při dodávce zboží na paletách je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za 1 europaletu částku 290 Kč,- bez DPH. Kupující je oprávněn tyto palety nepoškozené vrátit prodávajícímu na své náklady nejpozději do 60 dnů od data dodání zboží. Po navrácení budou palety dobropisovány.

6. Ceny zboží jsou stanoveny v paritě Incoterms 2000 / EXW Zlín. Pro odběratele se sídlem na území Zlínského kraje je cena stanovena v paritě Incoterms 2000 / CPT sklad odběratele. Pro ostatní zákazníky na území ČR se dopravní podmínky řídí individuální dohodou v závislosti na aktuální logistické situaci a hodnotě objednávky.

7. V případě, že hodnota objednaného zboží nepřesáhne 10.000,- Kč bez DPH je zákazník povinen uhradit zboží v hotovosti nebo dobírkou při zásilkovém prodeji, pokud není písemně dohodnuto jinak.

8. Cena za zboží se řídí objednaným množstvím od jednotlivé položky v návaznosti na přiložený ceník.

9. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní, není li smluvně stanoveno jinak.

10. Úvodní 3 objednávky je kupující povinen zaplatit v hotovosti či předem na předfakturu, pokud není písemně dohodnuto jinak.

11. Při platbě v hotovosti či předem na předfakturu obdrží kupující slevu ve výši 2 % z celkové fakturované částky.

12. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury po lhůtě splatnosti je MPM Trade spol. s r.o. oprávněna účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. MPM Trade spol. s r.o. si vyhrazuje právo pohledávky vzniklé neuhrazením odebraného zboží řešit dle platného práva ČR, včetně prodeje pohledávek a jednostranného zápočtu.

14. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví MPM Trade spol. s r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny.


MPM Trade spol. s r.o.
Zlín, Česká republika
mpm@mpmtrade.cz

váš úspěch v našem balení !